Understanding IoT Security Through the Data Crystal Ball: Where We Are Now and Where We Are Going to Be

Understanding IoT Security Through the Data Crystal Ball: Where We Are Now and Where We Are Going to Be,
Nan Zhang, Soteris Demetriou, XiangHang Mi, Wenrui Diao, Kan Yuan, Peiyuan Zong, Feng Qian, Xiaofeng Wang, Kai Chen, Yuan Tian, Carl A. Gunter, Kehuan Zhang, Patrick Tague, and Yue-Hsun Lin.
arXiv:1703.09809v1 [cs.CR], March 2017.

Last updated on Wednesday, December 27, 2017, 9:59 am