CommanderSong: A Systematic Approach for Practical Adversarial Voice Recognition

CommanderSong: A Systematic Approach for Practical Adversarial Voice Recognition.
Xuejing Yuan, Yuxuan Chen, Yue Zhao, Yunhui Long, Xiaokang Liu, Kai Chen, Shengzhi Zhang, Heqing Huang, Xiaofeng Wang, Carl A. Gunter.
USENIX Security, Baltimore, MD, 2018.

Last updated on Saturday, May 22, 2021, 6:25 pm