De facto diagnosis specialties: Recognition and discovery

De Facto Diagnosis Specialties: Recognition and Discovery,
Aston Zhang, Xun Lu, Carl A. Gunter, Shuochao Yao, Fangbo Tao, Rongda Zhu, Huan Gui, Daniel Fabbri, David Liebovitz, and Bradley Malin.
Learning Health Systems, 2018:e10057, 2018.

Last updated on Saturday, June 9, 2018, 3:05 pm